المان های شایستگی ICBC برای مشاوران مدیریت پروژه

المان های شایستگی ICBC برای مشاوران مدیریت پروژه _ مشاوره مدیریت پروژه می‌تواند معنی توصیه به یک فرد در مورد مشکلی مربوط به مسئولیت و پروژه ای که در آن حضور دارد، باشد.مشاوره مدیریت پروژه می‌تواند به معنی توصیه به فرد یا گروهی، برای مثال به تیم مدیریت پروژه در مورد نحوه ی مدیریت پروژه‌ی آن‌ها یا در سطوح بالاتر؛ پورتفلیو و ارائه توصیه هایی به اعضای مدیریت دپارتمان و یا شرکت باشند.مشاوره مدیریت پروژه می‌تواند معنی توصیه به سازمان های کوچک و یا بزرگ باشد. مانند توصیه به سازمان‌های پیچیده ای شامل صد‌ها و یا هزاران کارمند بوده به منظور ساختارسازی دوباره تیم و همسوسازی شرکت مربوطه با پروژه برای توسعه سازمانی می‌شود.

نسخه ICB3 به عنوان بخشی از حداقل‌های شایستگی که برای مشاوران مدیریت پروژه الزامی هستند، تعریف می کند. مانند مدیریت پروژه، طرح و پورتفلیو سه گستره‌ی مختلف از شایستگی برای مشاوران مدیرت پروژه تعریف می‌شود:

1)گستره شایستگی های فنی به رهیافت‌ها نقش‌ها روش‌ها و ابزارهای مدیریتی-فنی از یک مشاور مدیریت می‌پردازد.
2)گستره شایستگی‌های رفتاری مجموعه ای از شایستگی های خاص رفتاری که اهمیت خاصی برای مشاوران مدیریت پروژه دارند را لیست می کند.
3)گستره شایستگی های مفهومی،ساختار وظابف مشاور مدیریت پروژه را پوشش می دهد.

هم چنین عناوین دیگر شایستگی مدیریت پروژه ،طرح و پورتفلیو کنونی را تحکیم می بخشند، هم وجود دارند و این موارد شامل سیستم های مدیریت پروژه، مدل های تعالی پروژه‌ی انجمن بین المللی مدیریت پروژه، بنچ مارکینگ و مدیریت سازمان های پروژه محور و… می‌باشد.

الزامات شایستگی برای مشاور مدیریت پروژه، معمولا بر اساس شایستگی‌های مدیریت پروژه ( با تخصص در مشاوره) و یا شایستگی مشاور مدیریت(با تخصص در مدیریت پروژه) است. انجمن بین المللی مدیریت پروژه بین مشاوران مدیریت پرژه با توجه به زمینه های عملکردی آن ها و مسئولیت اجرایی آنها در دو سطح تمایز قایل می شود، این سطوح شامل:

• سطح پروژه
• سطح راهبردی و سازمانی
• مشاور مدیریت پروژه(PMC) برای وظایف مشاورهای در سطح پروژه که شامل محیط آن هم می باشد تایید صلاحیت شده است.
• مشاور مدیریت راهبردی/سازمان/برنامه(PPMC) برای کار بر روی راهبردهای مدیریت پروژه و مشاوره در سطح سازمانی و اجراهای راهبردی تایید صلاحیت شده است. هر دو مورد سوم و چهارم به عنوان مشاور مدیریت پروژه شناخته می شوند.

یک مدیر پروژه یا طرح شایسته به شکل خودکار یک مشاور مدیریت پروژه شایسته نیست، زیرا این دو معمولا تحت شرایط ذهنی و رفتاری متفاوتی ساخته می شوند. عملکرد مدیر پروژه بیشتر مبتنی بر نتیجه می‌باشد و هدف اصلی رسیدن به اهداف مورد توافق در زمینه اقلام قابل تحویل می‌باشد. مشاور مدیریت پروژه بیشتر بر مبنای کسب و کار عمل می‌کند و هدف اصلی رسیدن به اهدف راهبردی مشتریان و دیدگاه هایی است که معمولا کمتر ملموس هستند. برای بسیاری از مشاوران مدیریت، مدیریت پروژه بخشی از زمینه مشاوره ای آن ها است. آن‌ها باید دارای شایستگی خوبی در روش مدیریت پروژه را داشته باشند تا امکان درک وظایف مشاوره‌ای را به آنها در محیط داده شده است. ICBC یک استاندارد دارای المان های 14 گانه شایستگی در گستره فنی، رفتاری و زمینه‌ای می‌باشد که هر کدام شامل زیربخش هایی می باشند.

المان های شایستگی ICBC در سه سطح فنی، رفتاری و زمینه ای می باشد که هر کدام دارای زیربخش هایی می باشند.

1) المان های شایستگی فنی:

متخصصین فنی در یک زمینه خاص که معمولا دارای پیش زمینه مدیریت کسب وکار در آن حوزه هستند، راهکارهای خارجی را برای سازمان هایی که به دنبال راهنمایی هستند ارائه می دهند. این مشاوران به عنوان متخصصین فنی و مشاور دانش خارجی، راه حل های خود را در احتیار سازمان قرار می دهند. در این بخش راهبردها و مفاهیم مشاوره، مراحل مشاوره‌ای، راهبردهای تامین، تحلیل سازمانی و روشن ساختن درخواست‌ها، روش های مشاوره‌ای و مداخله‌ها و نهایتا روش‌های ارزیابی قرار می‌گیرند. در روش‌های ارزیابی 4 نوع روش را می توان اشاره کرد:

• ارزیابی ورودی شامل تعیین هزینه‌ها برای اقداماتی خاص است و هدف در اینجا در تعیین رابطه بین هزینه و درآمد است.

• با ارزیابی فرآیند، هر کدام از مراحل و یا اقدماتی توسط افرادی که به شکل مستقیم و یا غیر مستقیم در ارتباط هستند ارزیابی می گردند. و در بسیاری از موارد پیشنهادهایی برای بهبود جمع آوری می‌شود. هدف در اینجا این است که فرآیندها بهبود پیدا کند.

• ارزیابی خروجی نتایج روند مشاوره و یا بخشی از فرآیند را در نظر می‌گیرد. چه نتایجی قابل مشاهد است؟ کدام تغییرات رخ داده است؟ چه مواردی را می توان اجرایی کرد؟ چگونه این موارد درگیر به ارزیابی نتایج می‌پردازند؟ اریابی خروجی، اطلاعاتی را در مورد گستره کاربرد روند و اقدامات دراختیار می گذارد.

• ارزیابی نتیجه یا تاثیر، به بررسی تاثیرات بلندمدت روند مشاوره می‌پردازد.آنگاه میزان پایایی تغییرات ادامه اجرای نتایج مشاوره و میزان موفقیت را ارزیابی می‌کنند. ایده اسین است که مشخص شود که آیا روند مشاوره پایایی لازم را در رسیدن به اهداف داترد یا خیز؟

2) المان های شایستگی رفتاری:

ارزش‌ها و منش مشاور و همینطور آنهایی که شرکت برای آن کار می‌کند نقش کلیدی در موفقیت روند مشاوره ایفا می‌کند.این ارزش ها و منش ها می توانند از ارزش های شخصی، شخصیت و بلوغ احساسی و همینطور از منش مشاور در ارتباط بار کار نشات می‌گیرد. تنها ارزش های شخصی نیست که فعالیت مشاور را شکل می‌دهد بلکه منش و اصول گروه حرفه‌ای که در طول سالیان شکل گرفته است هم نقش کلیدی ایفا می‌کند. علاوه بر مورد فوق، نقش‌های چندگانه مشاور مدیریت پروژه، مدیریت رابطه و مواجهه با عدم قطعیت نیز در این شاخه قرار می‌گیرد. نقش مشاور متخصص، تسهیل کننده فرآیند، مشاوره همگرایی و مکمل؛فعالیت بازرس و مربی از جمله موارد نقش های چندگانه می باشد.

3) المان های شایستگی زمینه ای:

این المان شامل راهبرد، ساختار و فرهنگ سازمان،فرآیندهای مدیریت ،مدیریت تغییر سازمانی،سازمان های یادگیرنده و مدیریت دانش و سیاست های خرد و قدرت در سازمان ها می باشد. رهیافت سیاست خرد به مسایل قدرت در روند سازمانی اشاره می‌پردازد. فرض شده است که افراد درون سازمان از قدرت آشکار و نهان برای دنبال کردن منافع خود استفاده می‌کنند. هدف این است که تاثیر خودشان را افزایش دهند و از کنترل خارجی دوری کنند. این مساله برخی مواقع با هزینه در اهداف سازمان رخ می‌دهد. قدرت به دنبال کنترل منابعی مانند اطلاعات و نحوه تفسیر آن بوجود می‌آید. هم چنین فرآیندهای مدیریت توصیف کننده جریان کاری مدیریت برای مدیریت یک سازمان است. مدیریت سازمان از یک سو مسئول همسوسازی راهبری و رشد در سازمان است و از طرف دیگر مسئول برقرار کردن امکان برای اعضا به منظور انجام کارهای عملیاتی آن‌ها به خصوص اجرای فرآیندها هسته ای و پشتیبانی دورن سازمان است. مشاور مدیریت پروژه اگر چه همپوشانی با مفاهیم و تخصص‌های مدیریت پروژه و مشاور مدیریت دارد، اما یک حوزه تخصصی در حال رشد می‌باشد چرا که سازمان های پروژه محور از خدمات این زمینه بهره خواهند برد، ICB نیز با هدف آشنایی با مفاهیم، شایستگی ها و فرآیندهای مدیریت پروژه ارائه شده است.

منبع: wikipm

دیدگاه شما