**************************************************************************************************************************

راهنماي‌ نصب‌ و استفاده‌ از نرم‌افزار حـسابداري‌ مالي‌ شامل‌ حسابداري‌ مالي، خريد و فروش‌، انبارداري و دفتر چكها           

 

ويرايش‌  ۱۴  بهار ۱۳۸۴                          

سايت‌اينترنت:‌  WWW.aliazad.com  تهيه‌ كننده: مهندس‌ علي‌ آزاد

************************************************************************************************************************

 

فهرست‌ مطالب‌                                                 

1- محتويات‌  بسته‌ نرم‌افزار   

2- امكانات‌ سخت‌ افزاري‌ مورد نياز

3- روش‌ نصب‌ نرم‌افزار    

4- چگونگي‌ شروع‌ نرم‌افزار  

5- شرح‌ علمليات‌ كليدهاي‌  صفحه‌كليد  

6- نكات‌ مهم‌

7- تذكرات‌ مهم‌  

8- روش‌ وارد نمودن‌ اطلاعات‌ حسابها ومانده‌ آنها

9- اشكالات‌ و راه‌ حل‌ آنها  

10- اصلاحات‌ و تغييرات‌ جديد  

************************************************************************************************************************

محتويات‌ بسته‌ نرم‌افزار                                                

1- يك‌ عدد CD حاوي‌ نرم‌افزار                                        

2- يك‌ عدد لاك‌ سخت‌ افزاري‌ (از نوع‌ LPT ياUSB )

لاك‌ LPT (پورت‌چاپگر) در سيتمهاي‌ داس‌ و ويندوز 95،98وME  قابل‌ استفاده‌است‌

لاك‌ USB در سيتمهاي‌ ويندوز98SE  و بالاتر (XP,2000,2003) قابل‌ استفاده‌است‌

************************************************************************************************************************

امكانات‌ سخت‌ افزاري‌ مورد نياز                                        

 

1- نوع‌ كامپيوتر: پنتيوم‌ 1  يا بالاتر                              

2- مقدار حافظه‌ RAM  : 16 مگابايت‌ يا بيشتر                         

3- مقدار حافظه‌ هارد ديسك :  100 مگابايت‌ به‌ بالا                     

4- نوع‌ درايو: 44/1 مگابايتي‌ 5/3 اينچي‌  يا درايوCDROM 

5- صفحه‌ كليد: 101 كليدي‌ معمولي‌ (مانند (FK-6200 با برچسب‌ حروف‌ فارسي‌ ايران‌ سيستم‌                    

6- ديسكت: يك‌ جعبه‌ ده‌تايي‌  ديسكت‌ 44/1 مگابايتي‌ يا تعدادي‌ CD جهت‌ كپي‌ گرفتن‌ از اطلاعات‌ واردشده‌                        

7- كاغذ: مقداري‌ كاغذ A4 يا كاغذ پيوسته‌ كامپيوتري‌ 100 ستوني‌       

8- چاپگر: 100  ستوني‌ 24 پيني‌ (چاپگر اپسون‌ LQ-300 پيشنهاد مي‌شود) ولي‌ مي‌توانيد ازهرنوع‌ چاپگر سوزني‌، ليزري‌ يا جوهرافشان‌ استفاده‌ كنيد.

9- اين‌ نرم‌افزار روي‌ سيستم ‌عاملهاي‌ داس‌ (DOS) ،ويندوز95 ،98، ميلينيم, XP ويندوز2000 و ورژنهاي‌ بالاترآن‌ قابل‌ نصب‌ مي‌باشد.

10- امكان‌ نصب روي‌ همه نوع‌ شبكه كامپيوتري ‌(مانند ناول‌، ويندوز2000ME-98-95-)

*************************************************************************************************************************

روش‌نصب‌نرم‌افزار                                                          

1- نصب‌ لاك‌ سخت‌افزاري‌                                                   

الف‌) اگر لاك‌ پورت‌ چاپگر (LPT) داريد:

 ابتدا  لاك‌  سـخت‌افزاري‌ را در محل‌ اتصال‌ كابل‌ چـاپگر (پورت‌ موازي‌ 1) به‌ كامپيوتر نصب‌ (پيچهاي‌ آن‌ محـكم‌ كنيد) و سـپس‌ كابل‌ چاپگر را به‌ آن‌ وصل‌ نموده‌ پيچهاي‌ آنرا محكم‌ كنيد.

تذكر : دقت‌ كنيد در موقع‌ نصـب‌ لاك‌ سـخت‌افزاري‌ كامپيوتر خاموش‌ باشد. اين‌ لاك‌ روي‌ ويندوز XP وبالاتر كار نمي‌كند.

 

ب‌) اگر لاك‌ USB داريد:

قبل‌ از نصب‌ لاك‌ روي‌ كامپيوتر،درايور (Instdrvd.exe)آنرا نصب‌ كنيد. سپس‌ Restart و بعد لاك‌ را نصب‌ كنيد. )اين ‌لاك‌ فقط‌ روي ‌ويندوز 98SE و بالاتر نصب ‌مي‌شود(

 

2- كامپيوتر را روشـن‌ نموده‌ CD يا ديسكت ‌نرم‌افزار را در CDROM يا درايو  Aقرارداده‌، ابتدا روي‌ درايو مربوطه‌ رفته‌ و سپس‌ فرمان‌ SETUP را وارد كنيد. )اگر ازCD  استفاده‌ مي‌كنيد به جاي‌ A درايو CD را تايپ‌ كنيد) 

a:< -----|

setup< -----|

   پس‌ از چند لحظه‌ جدول‌ زير روي‌ نمايشگر مي‌آيد.

 

درايو و مسير مبدا نرم‌افزار                                                                 (1) [A:\               ]     

درايو و مسير مقصد قرار گرفتن‌ نرم‌افزار                                             (2) [D:\HESAB      ]

نام‌ دستور شروع‌ اجراي‌ نرم‌افزار                                                      (3) [H                ]  

نام‌ دستور كپي‌ گرفتن‌ از اطلاعات‌  روي‌ ديسكت                                (4) [S2D                ]    

نام‌ دستور بازيابي‌ اطلاعات‌ از ديسكت‌ به‌ كامپيوتر                                 (5) [D2S                ]       

  

تذكر:

1- در صورت‌ نصب ‌چندين‌ حسابداري‌ روي‌ يك‌ دستگاه‌ تمام‌ قسمتها به جز قسمت‌ (1) حتما بايد تغيير كند                                             

2- اگر تحت‌ ويندوز نصب‌ كنيد، مي‌توانيد براي‌ هر دستور فوق‌ يك‌ آيكون‌ روي ويندوز درست‌ كنيد و از آنجا وارد شويد.

3- پس‌ از نصب‌ به‌ فايل‌ C:\config.sys دستور files=150 اضافه‌ مي‌شود. اين‌ تغيير را خود كنترل‌ كنيد وبراي‌ تاثير آن‌ دستكاه‌ بايد restart شود. در ويندوز ميلينيم‌ بايد سط‌ر pervmfiles=200 در زير قسمت‌[386Enh] داخل‌فايلsystem.ini C:\winme\اضافه‌ شود. در ويندوز XP,2000 بايد سطر    Files=200 در داخل‌ فايل‌  C:\winnt\system32\config.ntاضافه‌ شود.

توجه‌: درمورد ويندوزهاي‌ me،2000,XP  مسير فايل‌ ممكن‌است‌ فرق‌ داشته‌ باشد و بعد از اصلاح‌ فوق‌ كامپيوتر restart شود.

4- به‌ فايل‌ Autoexec.bat دستور path %path;d:\hesabاضافه‌ مي‌شود.

5- جهت‌ به دست‌آوردن‌ سرعت‌ بالا به‌ فايل‌ C:\autoexec.batدستور smartdrv.exe اضافه‌كنيد. مانند C:\win98\smartdrv.exe (قسمت‌ 98win بستگي ‌به ‌سيستم‌ دارد(

6- براي‌ استفاده‌ از نرم‌افزار در محيط‌ شبكه‌ وتنظيم‌آن‌ به ‌متخصص‌ مراجعه‌ كنيد.

*********************************************************************************************************************** 

شروع‌ نرم‌افزار                                                            

 

1- پس‌ از روشــن‌ نمودن‌ كامپيوتر و آمـدن‌ عـلامت‌ داس‌ (C:\<) نام‌ فرمان‌ انتخاب‌ شده‌ درسوال‌ (4) موقع‌ نصب‌ را وارد كنيد. (H و اينتر)

 

2- رمز عبوررا وارد سپس‌ اينتركنيد. (مقدار اوليه‌ رمزعبور عدد 1 مي‌باشد)

 

3- با اينتر از روي‌ ساعت‌ و تاريخ‌ رد شويد. (قابل ‌تنظيم ‌كه ‌تاريخ ‌نيايد)

 

4- با اينتر يا Esc از روي‌ سوال‌ مربوط‌ به‌ چكها رد شويد. (قابل ‌تنظيم‌ است‌ كه ‌سوال ‌نيايد)

 

5- با كليدهاي‌ حركتي‌ روي‌ قسمتهاي‌ مختلف‌ حركت‌ و با اينتر قسمت‌ موردنظر را انتخاب‌ كنيد. (نوشته‌ زرد در زمينه‌ قهوه‌اي‌ محل‌ فعلي‌ شما را نشان‌ مي‌دهد)

************************************************************************************************************************

شرح‌ عمليات‌ كليدهاي‌ صفحه‌كليد                                              

 

چون‌ اپراتور فقط‌ از طريق‌ صفحه‌ كليد با نرم‌افزار ارتباط‌ برقـرار مي‌ كند ،دانستن عمل‌ انجام‌ شده‌ به وسيله‌ فشار هر كليد بسيار مهم‌ مي‌باشد، سعي‌ شـده‌ عــمل‌ هر كليد در سراسر نرم‌افزار مشابه‌ و مثل‌ هم‌ باشد. بنابراين‌  با مطالعه‌ دقــيق‌ و مــكرر اين‌ قسمت‌ بسياري‌ از مشكلات‌ اپراتور حل‌ مي‌شــود. درحالت‌ معمولي‌ استفاده‌ از صفحه‌كليد بايد فــــقط‌ چراغ‌ Numlock روشن‌ و بقيه‌ خاموش‌باشد.

تذكرمهم‌: كليدهايي‌ كه‌ در اينجا شرح‌ داده‌ مي‌شود قابل‌ تغيير در قسمت‌ ”پشتيباني‌/تعريف‌تنظيمات‌سيستم‌/تنظيم‌كليدهاي‌عملياتي”‌ مي‌باشد. همچنين‌ جهت‌ مشاهده‌ اين‌ تنظيمات‌ مي‌توانيد به‌ قسمت‌ فوق‌ برويد.

در اكثر قسمتها با فشار كليد راهنما (F1) عمل‌ قابل‌ انجام‌ با هر كليد شرح‌ داده‌ شده‌ است.‌

به طور كلي‌ كليدهاي‌ روي‌ صفحه ‌كليد به‌ چهار قسمت‌ (تايپ، عملياتي، عــددي وحركتي) تقسيم‌ مي‌شود.   

 

 ** از قسمت‌ تايپ‌ براي‌ وارد نمودن‌ اطلاعات‌ غير عددي‌ مانند نام‌ حــسـابها ،نام‌ كالاها و غيره‌ استفاده‌ مي‌شود. حرف‌ لاتين‌ هر كليد روي‌ آن‌ حك‌ شده‌ است‌ و با  برچسب‌ فارسي‌، حروف‌ فارسي‌ نيز مشخص‌ مي‌شود.

در اين‌ قـسـمت‌ از كليدهاي‌ ~ ،Tab ،Caps lock،ctrl و Alt به‌ نــدرت‌ استفاده‌ مي‌شود.

 

در اينجا كليدهاي‌ مهم‌ را توضيح‌ مي‌دهيم:

 

كليد Space bar

1- در حالت‌ معمولي‌ ايجاد فاصله‌ خالي‌ بين‌ كلمات‌                           

2- پس‌ از تايپ‌ هر حرف‌ فارسي‌ اگر اين‌ كليد وارد شود، حرف‌ قبلي‌ را به‌ حــرف‌ آخر تبديل‌ مي‌كند. (مثلا بارش <--بارش‌)

3- در جاهايي‌ كه‌ احتياج‌ به‌ يك‌ كليد براي‌ ادامه‌ كار است‌ (مانند اكثر گزارشات‌ روي‌ چـاپگر) معمولا در موقــع‌ پيام‌ “براي‌ ادامه‌ كليدي‌ را وارد كنيد“ از اين‌ كليد استفاده‌ مي‌شود.

4- در وارد نمودن‌ اطلاعاتي‌ مانند نوع‌ قبض‌ در فاكتورها، انتخاب‌ بلي‌ يا خير در جواب‌ سوال‌ “ذخيره‌ شود؟“ و مشابه‌ آن‌ از اين‌  كليد براي‌  تغيير حالتهاي‌ مختلف‌ استفاده‌ مي‌شود.

5- در دفتر معين‌ و كارت‌ يك‌ كالا با اين‌ كليد مي‌توانيد جمع‌ رديفهاي‌ دلخواه‌ خود را ببينيد.

 

كليد shift

1- با پايين‌ نگه‌ داشتن‌ اين‌ كليد و فشار حروف‌ ديگر مي‌توان‌ حالت‌ آخر حروف‌ فارسي‌ را وارد كرد.

2- با پايين‌ نگه داشتن‌ اين‌ كليد و كليد B مي‌توان‌ حرف‌ “لا“ فارسي‌ را وارد كرد .

3- با پايين‌ نگه داشتن‌ اين‌ كليد وكليد > مي‌توان‌ حرف‌ “آ“ فارسي‌ را وارد كرد.

 

كليدBackspace 

از اين‌ كليد براي‌ حذف‌ حروف‌ در موقع‌ ورود اطلاعات‌ استفاده‌ مي‌شود.

 

كليد اينترEnter

1- در هـر جا كه‌ گـفته‌ مي‌شـود چيزي‌ را وارد يا انتخاب‌ كنيد، وارد  يا انتخاب‌ كردن‌ با فشار اين‌ كليد انجام‌ مي‌شود.

2- در هنگام‌ ورود اطلاعات‌ براي‌ رفتن‌ روي‌ قسمت‌ بعدي‌ استفاده‌ مي‌شود.

3- در هنگام‌ حركت‌ روي‌ قسمتهاي‌ مختلف‌ از اين‌ كليد براي‌ انتخاب‌ و ورود به‌ يك‌ قسمت‌ استفاده‌ مي‌شود.

4- در قـسـمتهاي‌ دفاتر و گـزارشـگيري‌ وقتي‌ روي‌ ريز يك‌ حساب‌ باشيد، با فشار اين‌ كليد روي‌ هر رديف، سند يا فاكتور مربوطه‌ را مي‌آورد.

5- در قسمت‌ سند حسابداري‌ اگر سند روي‌ نمايشگر مربوط‌ به‌ چكهاي‌ دريافـتي يا چكهاي‌ پرداختي‌ باشد با اينتر وارد  اطلاعات‌ چك‌ مي‌شود.

 

كليد Capslock

از اين‌ كليد براي‌ روشـن‌ و خاموش‌ كردن‌ چراغ‌ Capslock استفاده‌ مي‌شـود.

تذكر: در حالت‌ معمولي‌ اين‌ چراغ‌ بايد خاموش‌ باشد.

 

كليد Alt+x

فشار همزمان‌ اين‌ دو كليد در هر جاي‌ نرم‌افزار دفتر تلفن‌ را نشان‌ مي‌دهد.

 

كليد Alt+z

فـشار هـمزمان‌ اين‌ دو كليد در هـر جاي‌ نرم‌افزار ساعت‌ را نشان‌ مي‌دهـد و درصورت‌ داشتن‌ مودم‌ روي‌ دستگاه‌ مي‌توانيد مي‌توانيد تلفن‌ مورد نظر را  بگيريد.

  

كليد Tab   

با فشار اين‌ كليد ماشين‌ حساب‌ فعال‌ شده‌ مي‌توانيد از آن‌ استفاده‌ كنيد.

 

** كليدهاي‌ عملياتي‌                                                       

روي‌ هر كدام‌ از اين‌ كليدها عمليات‌ مشخصي‌ به‌ شرح‌ زير قرار داده‌ شده‌است‌. اين‌ كليدها به وسيله‌ اپراتور در قسمت‌ “تنظيمات ‌نرم‌افزار“ قابل‌ تغيير است‌.

 

كليد Esc

1- از ايـن‌ كليد براي‌ قـط‌ـع‌ عمليات‌ جـاري‌ و برگشت‌ به‌ حالت‌ يا قسمت‌ قبلي‌ استفاده‌ مي‌شود.

2- جاهايي‌ كه‌ در جـواب‌ سـوالي‌ بايد  “بلي‌“  يا  “خير“  را انتخاب‌ شـود ،فشار Esc به‌ معني‌ انتخاب‌ “خير“ است، حتي‌ اگر روي‌ “بلي‌“ باشيد.

 

كليد  F1(راهنمايي‌)

در قســمتهايي‌ مانند فاكتورها، سـندهاي‌ حـسـابداري، گزارشات‌ و غــيره‌ فـشـار اين‌ كلـيد شرح‌ عمل‌ كليدها را نشان‌ مي‌دهد.

 

كليد F2 (جستجو و تغيير ترتيب‌ مشاهده‌ اطلاعات‌)

1- در زير قسمتهاي‌ بايگاني‌ مانند سرفصلها، فاكتورها، سـند حسابداري‏، چــكها و بقيه‌ وقــتي‌ در حالت‌ مشاهـده‌ هسـتيد با فـشـار اين‌ كلــيد پنجره‌اي‌ براي‌ انتخاب‌ مورد جستجو و وارد نمودن‌ آن‌ باز مي‌شود.

2- در ليست‌ راهنماي‌ حسابها كه‌ با كليدهاي‌ F7 ،F8 ،F9 وF10  مي‌آيد، با فشار اين‌ كليد مي‌توان‌ ترتيب‌ (شماره ‌حساب‌ يا نام‌ حساب‌) را تغييرداد.

 

كليد F3 (ايجاد حساب‌، فاكتور، سند و چك‌ جديد)

1- در زير قسمتهاي‌  بايگاني‌ مانند سرفصلها، فاكتورها، ســند حسابداري، چكهاي‌ دريافتي‌، چكهاي‌ پرداختي، بدهكاران‌، بستانكاران‌، انواع‌  كالا و حسابهاي‌ دستي‌ وقتي‌ در حالت‌ مشاهده‌ هستيد با فشار اين‌ كليد صــفحه‌ نمايشگر براي‌ وارد نمودن‌ اطلاعات‌ جديد آماده‌ مي‌شود.

2- در ليست‌ راهنماي‌ حسابها كه‌ با كليدهاي‌ F7 ، F9 و F10 مي‌آيد، معمولا با فشار اين‌ كليد مي‌توان‌ حساب‌ جديد وارد كرد.

3- در فـاكتورها وقـتي‌ در قسـمت‌ رديفها هسـتيد با اين‌ كليد مي‌توانيد، رديف‌ جديد بين‌ رديفها اضافه‌ نمائيد.

 

كليد F4 (حـذف‌ يك‌ حساب‌، فاكتور، سند و غيره‌) 

1- در زير قسـمتهاي‌ بايگاني‌ مانند سرفصلها، فاكتورها، سـند حـسـابداري، چكهاي‌ دريافتي‌، چكهاي‌ پرداختي، بدهكاران، بستانكاران، انواع‌ كالا و حسابهاي‌ دستي‌ وقتي‌ در حالت‌ مشاهده‌ هستيد با فشار اين‌ كليد اطلاعات‌ نمايش‌ داده‌ روي‌ صفحه‌ ازحافظه‌ كامپيوترحذف‌ مي‌شود.

2- در قسمتهاي‌ دفتر تلفن‌، يادداشت‌  و تايپ‌ با فـشـار اين‌ كليد مي‌تـوان‌  يك‌ رديف‌ را حذف‌ كرد.

3- در قسمت‌ فاكتورها وقتي‌ در قسمت‌ رديفها هستيد با اين‌ كليد مي‌توانيد، رديف‌ جاري‌ را حذف‌  نمائيد.

4- در هنگام‌ وارد نمودن‌ اطلاعات‌ حرفي‌ مانند نام‌ و غيره‌ با فشار اين‌ كليد تمام‌ محتوي‌ آن‌ حذف‌ مي‌شود.

5- در هنگام‌ وارد نمودن‌ مبلغها با اين‌ كليد صفر مي‌شود.

 

كليد F5 (چاپ‌ سند ، فاكتور و غيره‌) 

1- درقسمت‌ فاكتورها با فشار اين‌ كليد فاكتور جاري‌  چاپ‌ مي‌شود. در صورتيكه‌ بخواهد روي‌ فرم‌ چاپي‌ قرار دهيد در قسمت‌ تنظيم‌ خروجي ‌“نوع‌ گرافيك‌“ را خالي‌ كنيد و همچنين‌ با تغيير دادن‌ “عرض‌گزارش‌“ “تعداد ستون‌ حاشيه‌ سمت‌ چپ‌“ و “تعداد سطرخالي“ اول‌ فاكتور آنرا تنظيم‌ كنيد

 

2- در قسمت‌ سندها با فشار اين‌ كليد سند جاري‌ چاپ‌ مي‌شود.

 

كليد F6  (چاپ‌ فاكتور) 

1- در قسمت‌ فاكتورها با فشار اين‌ كليد فاكتور جاري‌ بدون‌ ستون‌ في‌ و مبلغ‌ (به‌ عنوان‌ حواله‌ ورود يا خروج‌ از انبار) چاپ‌ مي‌شود.

 

كليد F7 (ليست‌ راهنماي‌ انواع‌ كالا و شهرها)

1- در هر جاي‌  نرم‌افـزار كه‌ اين‌ كليد زده‌ شود ليست‌ كالا با آخـرين‌ گردش‌ عمليات‌ و مانده‌ مقداري ‌و تعدادي‌ آن‌ مرتب‌ شده‌ برحسب‌ نام‌ كالا آورده‌ مي‌شود.

2- هنگام‌ وارد كردن‌ كد كالا در قسمت‌ فاكتورها و گزارشگيري‌  با اين‌ كليد مي‌توان‌ كالاي‌ موردنظر را پيدا نموده‌ انتخاب‌ كنيد. (نياز به ‌حفظ‌ كد كالا نيست‌)

3- هنگام‌ وارد نمودن‌ مشخصه‌ شهر در قسمت‌ چكهاي‌ دريافتي ‌و پرداختي‌ با اين‌ كليد مي‌توان‌ ليست‌ راهنماي‌ شهرها را آورده‌، شهر مورد نظر را انتخاب‌ كنيد. همچنين‌ مي‌توان‌ شهرهايي‌ كه‌ در ليست‌ نيست‌ با كليدF3  به‌ آن ‌اضافه‌ نمود.

 

كليد F8 (ليست‌ راهنماي‌ سرفصلها) 

1- در هر جاي‌ نرم‌افزار كه‌ اين‌ كليد زده‌ شود  ليست‌  سرفصلها با آخــرين‌ گردش‌ عمليات‌ و مانده‌ آنها مرتب‌ شده‌ برحسب‌ نام‌ حساب‌ آورده‌ مي‌شود.

2-هنگام‌ وارد كردن‌ كد حساب‌ در قسمت‌ سـندها، چكها، دفاتر و گزارشگيري‌ با اين‌ كليد مي‌توان‌ حساب‌ موردنظر را پيدا نموده‌ انتخاب‌ كنيد.

 

كليد F9 (ليست‌ راهنماي‌ بدهكاران) 

همانط‌ور كه‌ بالا در مورد F8 توضيح‌ داده‌ شد.

 

كليد F10 (ليست‌ راهنماي‌ بستانكاران)

همانطور كه‌ بالا در مورد F8 توضيح‌ داده‌ شد.

تغيير حالت‌ فارسي‌/لاتين‌ در هنگام‌ ورود متن‌ فارسي‌ با كليد F10 انجام‌ مي‌شود.  

 

كليد F12

با فشار اين‌ كليد هر جاي‌ نرم‌افزار مي‌توانيد به‌ دفاتر سالهاي‌ قبل‌ برويد.

 

*** كليدهاي‌ حركت‌                                                         

اين‌ كليدها كه‌ بين‌ قسمت‌ تايپ‌ و قسمت‌ عددي‌ قرار دارند كلا شـامل‌ 10 كليد مي‌باشد.                                           

 

كليدهاي‌ چهار تايي‌ حركت‌ قسمت‌ پايين‌                                        

1- با فشار اين‌ كليدها مي‌توانيد روي‌ قسمتهاي‌ مختلف‌ حركت‌ كنيد.

2- در قسمتهاي‌ ليستي‌ مي‌توانيد روي‌ رديفها حركت‌ كنيد.

 

كليد Insert (درج‌) 

1- هنگام‌ وارد نمودن‌ اطلاعات‌  حرفي‌ با اين‌ كليد  مي‌توان‌ حروف يا  كلمه‌اي‌ بين‌ كلمات‌ اضافه‌ كرد.

2- در ريز حساب‌ شخص‌ و يك‌ كالا با فشار اين‌ كليد كليه‌ سطرها جهت‌ جمع ‌انتخاب ‌مي‌شوند.

 

كليد Delet  (حذف) 

1- هنكام‌ وارد نمودن‌ اطلاعات‌ با اين‌ كليد مي‌تــوان‌ حـروف‌ يا ارقام‌  سمت‌ چپ چشمك‌زن‌ را حذف‌  كرد.

2- در ريز حساب ‌شخص‌ و يك‌ كالا با فشار اين‌ كليد كليه‌ سطرها از انتخاب‌ خارج‌ مي‌شود.

كليدهاي‌ Home ،End ،Page upو Page downبراي‌ حركت‌ روي‌ اطلاعات‌ استفاده‌ مي‌شود.

 

*** كليدهاي‌ عددي‌                                                          

اين‌ كليدها كه‌ در قسمت‌ راست‌ صفحه‌كليد قرار دارند، شبيه‌ كليدهاي‌ ماشين‌ حساب‌ براي‌ وارد نمودن‌ اطلاعات‌ عددي‌ مانند شماره‌ حسابها، مقدارها، مبلغها و غيره‌ مورد استفاده‌ قرار مي‌گيرد.

كليدهاي‌ 0 تا 9  براي‌ ورود اعداد قابل‌ استفاده‌ است‌.

كليد “0“ كه‌ پايين‌ عدد 3 قرار دارد براي‌ ورود مميز در مقدارها و ورود “00

در مبلغ‌  كليد اينتر همانند كليد اينتر قسمت‌ تايپ‌ عمل‌ مي‌ نمايد.

كليد + امكان‌ ورود “000“  در هنگام‌ وارد نمودن‌ مبلغها را فراهم‌ مي‌نمايد.

كليد + در ليست‌ راهنما حسابها باعث‌ نمايش‌ ريز يك‌ حساب‌ مي‌شود.

كليد /  امكان‌ تصحيح‌ اطلاعات‌ وارد شده‌ قبلي‌ را فراهم‌ مي‌نمايد.

 

مجددا تذكر مهم‌:  كليدهايي‌ كه‌ دربالا شرح‌ داده‌ شد قابل‌ تغيير در قسمت‌       

“پشتيباني‌/تنظيمات نرم‌افزار/تنظيم‌ كليدهاي‌ عملياتي‌“ مي‌باشد. همچنين‌ جهت‌ مشاهده‌ اين‌ تنظيمات‌ مي‌توانيد به‌ قسمت‌ فوق‌ برويد.

 

در اكثر قسمتها با فشار كليد راهنما (F1) عمل‌ قابل‌ انجام‌ با  هر كليد شرح‌ داده‌ شده‌ است.

************************************************************************************************************************

نكات‌ مهم‌                                                                 

 

نرم‌افزار داري‌ 4 بخش‌ اصلي‌ و هر بخش‌ داراي‌ قسمتهاي‌ مختلف‌ مي‌باشـد. چون‌ عنوان‌ هر قسمت‌ گوياي‌ محتوي‌ آن‌ است‌، فقط‌ به‌ شرح‌ مختصر هر بخش‌ اكتفا مي‌شود:

 

1- بخش‌ بايگاني‌: براي‌ تعريف‌ حسابها و ورود اطلاعات‌ روزانه‌ در تمام‌ قسمتهاي‌ اين‌ بخش‌ مي‌توان‌ عملياتي‌ مانند رويت‌ اطلاعات‌ قبلي، اضافه ‌نمودن‌ اطلاعات جديد، حذف‌ اطلاعات‌ و غيره‌ را طبق‌ تعريف‌ كليدها در بالا انجام‌ داد.

2- بخش‌ اشخاص‌ و  گـزارشگيري: براي‌ تهيه‌ انواع‌ ليستها و گزارشات‌ روي‌ نمايشگر، چاپگر وديسك. درتمام‌ قسـمتهاي‌ اين‌ دو بخش‌ پس‌ از انتخاب‌ هر قسمت‌ ابتدا چند قلم‌ اطلاعات‌ خواسته‌ مي‌شود -كه‌ معمولا مقدار اوليه‌ آن‌  مناسب‌ و  فقط‌  بايد با اينتر از آن‌  رد شد- سپس‌ گزارش‌ روي‌ نمايشگر آمده‌ و براي‌ چاپ‌ آن‌ روي‌ چاپگر كليد F5 را وارد كنيد.

 

3- بخش‌ پشتيباني:‌ براي‌كنترل‌ اطلاعات‌، ايجاد وتغييردفاتر و عمليات‌ كمكي ‌ديگر.     

 

4- بخش‌ خروج: براي‌ اتمام‌ كار وخاموش‌ كردن‌ دستگاه‌ اين‌ قسمت‌ بايد اجرا شود.

 

حال‌ به‌ تذكر نكات‌ مهم‌ مي‌پردازيم:

 

** در اكثر قسمتها با فشار كليد F1 از راهنمايي‌ كامپيوتر استفاده‌ كنيد. يا در هر قسمت‌ كه‌ براي‌ انجام‌ عملي‌ نمي‌دانيد از چه‌ كليدي‌ استفاده‌كنيد  كليد راهنما (F1) را بفشاريد.

 

** هنگام‌ حركت‌ روي‌ قسمتها براي‌ انتخاب‌ هر قسمت‌ به جاي‌ استفاده‌ از كليدهاي‌ حركتي‌ و سپس‌ اينتر مي‌توانيد عدد يا حرف‌ سمت‌ چپ‌ آن‌ قسمت‌ را فشار دهيد.

مانند روبرو:

فـــاكـــــتـورها :1       

براي‌ ورود به‌ فاكتورها عدد (1)   

و

عمليات‌ چكها A :

براي‌ ورود به‌ عمليات‌چكها حرف‌ (A) 

 

** در قسمت‌ بدهكاران‌ اطلاعات‌ مشترياني‌ كه‌ مانده‌ حساب‌ آنها اكثرا بدهكار و يا مشــترياني‌  كه‌ معمولا خريدار از شما هستند وارد مي‌شــود. اولين‌ رقم‌ سمت‌ چپ‌ حساب‌ آنان‌ بايد عدد 2 يا 8  باشد. 

 

** در قسمت‌ بســتانكاران‌ اطلاعات‌ مشترياني‌ كه‌ مانــده‌ حسـاب‌ آنها اكثرا بستانكار و يا مشترياني‌ كه‌ معمولا فروشنده‌ به‌ شما هستند، وارد مي‌شود. اولين‌ رقم‌ سمت‌ چپ‌ حساب‌ آنان‌ بايد عدد 3 يا 9 باشد.

 

** تمام‌ حسابهايي‌  كه‌ در قسمتهاي‌ بدهكاران‌ و بستانكاران‌ وارد  نمي‌شود. مانند بانكها، صندوق، هزينه‌ها و غيره‌  در قسـمت‌ سرفصلها وارد مي‌شود. كد حساب‌ آنها طبق‌ قاعده‌ بقيه‌ بايد مشخص‌ شود و در آن‌ حساب‌ كل‌ و معين‌ رعايت‌ و مشخص‌ شود.

 

** مقادير پايين‌ قسمتهاي‌ سرفصلها، بدهكاران، بستانكاران‌ و انواع ‌كالا به طور خودكار طبق‌ سندها و فاكتورها پر شده ‌و قابل‌ تغيير به وسيله ‌اپراتور نيست‌.

 

** هنگام‌ وارد نمودن‌ نام‌ حسابها بايد ابتدا فاميل‌ و سپس‌ نام‌ وارد شود.

)مثلا ]زماني‌-حسين‌               ( [

توجه‌: نام‌ از اولين‌ حرف‌ مكان‌ آن‌ شروع‌ شود و حروف‌ كشيده‌ نشود.

مثلا مانند ] زماني‌-حسين‌[ يا] زمـــــانــي‌ - حــسين‌ [وارد نشود.

 

** هنگام‌ وارد نــمودن‌ فاكتور جديد، شــماره‌ فاكتور را  خود كامپيوتر  مي‌آورد و بهتر است‌ آنرا تغيير نداده‌ فقط‌ اينتر كنيد و شــماره‌ بالاي‌  فاكتور را در محل‌ شماره‌ قبض ‌وارد كنيد. (هر از گاهي‌ شماره‌ تكراري‌ چك ‌شود)     

 

** هنگام‌ انتخاب‌ نوع‌ قبض‌ در فاكتورها به جاي‌ استفاده‌ از كليد فاصله‌ و اينتر مي‌توانيد از اعداد 1 تا 6 به‌ ترتيب‌ براي‌ خريد، فروش‌، برگشت‌ از فروش‌ ، برگشت‌ از خريد، پيش‌پرداخت‌ و پيش‌دريافت‌ استفاده‌ كنيد.

 

** براي‌  انــتخاب‌  بلي‌ يا خير، بدهكار يا بستانكار نيز  مانند  توضيح‌ بالا از 1 و 2 كمك‌ بگيريد.   

 

** هنگام‌ وارد كردن‌ شماره ‌حساب‌ يا كد كالا در فاكتورها، سندها و گزارشـات‌ مي‌توانيد از كليدهاي‌ راهنماي‌ F7 ،F8 ،F9  وF10   و سپس‌ چند حرف‌ اول‌  نام‌ حساب‌ يا كد حساب‌ و در صورت‌ لزوم‌ كليدهاي‌ حركتي‌ استفاده‌ كـــــرده‌  روي‌ حسـاب‌ موردنظر رفته‌ آنرا بياوريد.

 

** هنگامي‌ كه‌ روي‌ ليست‌ راهنماي‌ حسابها هستيد، با فشــــار كليد + صورت‌ ريز آن‌ حساب‌ آورده‌ مي‌شود. 

** هنگامي‌ كه‌ روي‌ گزارش‌ ريز حسابها هستيد، با فشار كليد اينتر روي‌ هر رديف‌ سند يا فاكتور آن‌ آورده‌ مي‌شود.

 

** هنگامي‌ كه‌روي‌ گزارش‌ ريزحسابها هستيد، با فشار كليد فاصله‌ روي‌ هر رديف‌ آن‌ سطر جهت‌ جمع‌ انتخاب‌ مي‌شود و جمع ‌آنها پايين‌ گزارش‌ نشان‌ داده‌ مي‌شود.

 

** هنگامي‌ كه‌ روي‌ گزارش‌ ريز حسابها هستيد، با فشار كليد F2 مي‌توانيد ريزحساب‌ را به‌ ترتيب‌ تاريخ‌، شرح‌ سند يا نوع‌ بدهكار/بستانكار بياوريد.

 

** هنگامي كه‌ روي‌ سند حسابداري‌ باشيد، اگر سند مربوط‌ به‌ چكهاي‌ دريافتي‌ يا پرداختي‌ باشد با فشار كليد اينتر اطلاعات‌ چك‌  آورده‌ مي‌شود.

 

** هنگام‌ وارد نمودن‌ مبلغ‌ در سند حسابداري‌ و غيره‌ فشار كليد “+“ باعـث‌  ورود سه‌ صفر و فشار كليد “0“ باعث‌ ورود دو صفر مي‌شود.

 

** اگر در شرح‌ ط‌رف ‌حساب‌ قسمت‌ سند حسابداري‌ فقط‌ صفر وارد كنيد، متن‌ وارد شده‌ در شرح‌ بالاي‌ آن‌ كپي‌ مي‌شود.

 

** در گزارشهاي‌ اشخاص‌ رديفهاي‌ 1،2،3،4،7،8،9وB بخش‌ گزارشگيري‌ گزارشهاي‌ 8،A وB  اگر به جاي‌ شــماره‌ حساب‌ عدد صــفر وارد شــود، ليست‌  كليه‌ حسابها آمده‌ مي‌توانيد چندين‌ حساب‌ را انتخاب‌ كرده‌ گزارش‌ مورد نظر را  براي‌ آنها تهيه‌ كنيد.

 

** در چكهاي ‌دريافتي‌ و پرداختي‌ پس ‌از ورود اولين‌ چك‌، چنانچه‌ در تاريخ‌ سررسيد فقط‌ عدد صفر وارد شود اطلاعات‌ چك‌ قبلي‌ به صورت‌ خودكار مي‌آيـد و با اينتر از آنها عبور كنيد. (شماره ‌چك‌ يكي‌ بيش‌ از چك‌ قبلي ‌است ‌و سررسيد يك‌ ماه ‌بعد)

 

** در ابتدا استفاده ‌از نرم‌افزار وارد قسمت‌ “پشتيباني‌/تنظ‌يمات‌نرم‌افزار“ شده‌ روي‌ قسمت‌ اول‌ آن‌ رفته‌، سوالات‌ آنرا به دقت‌ مطالعه‌ وجواب‌ موردنظرخود را بدهيد شرح‌ نوشته‌ شده‌ هر سوال‌ گويا مي‌باشد، چنانچه‌ موردي‌ نامفهوم‌ بود جهت‌ توضيح‌ بيشتر با فروشنده‌ نرم‌افزار تماس‌ بگيريد.

 

تذكر: 1- اگر تعداد اعشار ستون ‌تعداد منفي‌ مثل ا(1-) وارد شود، ستون‌ “تعداد“ فاكتورها حذف‌ مي‌شود و اگر 5- وارد شود علاوه‌ بر حذف‌ ستون‌ “تعداد“ در هنگام‌ وارد كردن‌ رديفهاي‌ فاكتور اشاره‌گر پس‌از ورود كد كالا به‌ ستون‌ مبلغ‌ مي‌رود.

 

** در فاكتورهاي‌ نقدي‌ مي‌توانيد حساب‌ صندوق‌ را در محل‌ شماره ‌حساب‌ وارد نماييد، در اين‌ صورت‌ نياز به‌ ورود مبلغ‌ نقدي‌ زير فاكتور وجود ندارد، زيرا حساب‌ صندوق‌ به‌ مبلغ‌ فاكتور بدهكار مي‌شود. بدين‌ ترتيب‌ هركدام‌ از حسابهاي‌ سرفصلها مي‌تواند در فاكتورها استفاده ‌شود.

 

** تعداد رقم‌ اعشار مقدار، تعداد و في‌ كه‌ در فاكتورها و گزارشات‌ مي‌آيند قابل‌ تنظيم ‌(قسمت‌ پشتيباني‌/تنظيمات‌نرم‌افزار) از 0 تا 3 مي‌باشد.

 

** چنانچه‌ از ستونهاي‌ تعداد و مقدار با هم‌ در فاكتورها استفاده‌ مي‌كنيد با ورود عدد منفي‌ در هركدام‌، مقدار آن‌ بر اساس‌ ستون‌ ديگر محاسبه‌ مي‌شود.

 

** در فاكتورها ستون‌ “تعداد“ به‌ انتخاب‌ شما قابل‌ نمايش‌ يا حذف‌ است.

 

** در سند حسابداري ‌و فاكتورها مقدار اوليه‌ تاريخ‌ هنگام‌ ورود سند يا فاكتور جديد قابل‌ انتخاب‌ است‌ كه‌ تاريخ ‌روز باشد يا تاريخ‌ آخرين‌ مورد وارد شده‌. )پشتيباني‌-تنظيمات‌ نرم‌افزار(

 

** آمدن‌ يا نيامدن‌ سوال‌ مربوط‌ به‌ تاريخ ‌روز و ساعت‌  در هنگام ‌ورود قابل‌ تنظيم‌ است.‌

 

** آمدن‌ يا نيامدن‌ سوالات‌ مربوط‌ به‌ چكهاي‌ دريافتي‌-پرداختي‌ در اول‌ نرم‌افزار قابل ‌انتخاب‌ است‌0 (قسمت‌ كنترل‌ دسترسي‌ اپراتورها) 

 

** شماره‌ حسابهاي‌ موجود در قسمت‌ “پشتيباني‌/تنظيمات‌نرم‌افزار/تعريف ‌حسابهاي‌ رابط‌“ مهم‌ بوده‌ در صورت‌ تغيير اين‌ حسابها در قسمت‌ “سرفصلها“، اينها نيز اصلاح‌ شود0 (هماهنگي‌ بين‌ اينها و سرفصلها الزامي‌ مي‌باشد)

 

** چنانچه‌ مانده‌ يك‌ حساب‌ در ليست‌ راهنما با مانده‌ آن‌ در ريزحساب‌ يكي‌ نباشد ابتدا قسمت‌ 1و2 پشتيباني‌ را به‌ ترتيب‌ اجرا كنيد در صورت‌ رفع‌ نشدن‌ اشكال‌ سندها و فاكتورها را به‌ ترتيب‌ تاريخ‌ از نظر صحت‌ اولين‌ و آخرين‌ تاريــخ‌ كنترل‌ كنيد.

 

** هر از گاهي‌ جهت‌ كنترل‌ اطلاعات‌ موارد زير را بررسي‌ كنيد0

1- سرجمع‌ دفتر روزنامه‌ بايد با سرجمع‌ گردش ‌و مانده  (گزارشگيري-‌3) يكي‌باشد0 

2- مانده‌ حسابهاي‌ چكهاي‌دريافتي‌ و چكهاي‌پرداختي‌ در ترازآزمايشي‌ بايد با سرجمع‌ گزارش‌ چكهاي ‌دريافتي‌ وصول‌ نشده‌ و پراختي‌ نقد نشده‌ قسمت‌ 1 و 2 گزارش‌ چكها (تاريخ‌ گزارش‌ از 01/01/00 تا 30/12/99 يكي‌ باشد0

 

** اگر در دفتر يادداشت‌  متني‌ با تاريخ‌ امروز باشد در شروع‌ خودكار مي‌آيد بنابراين‌ چنانچه‌ بخواهيد مط‌لبي‌ در آينده‌ يادآوري‌ شود، آنرا با تاريخ‌  مورد نظ‌ر در دفتريادداشت‌ وارد كنيد0

 

** اگر در گزارش ‌چكهاي ‌دريافتي‌ در حساب ‌1 عدد 1 وارد شود، بدين ‌معني‌ است‌ كه‌ ليست‌ همه‌ چكها كه‌ شماره ‌حساب ‌1 و 2 آنها يكي‌ است‌ را بدهد. (چكهاي‌برگشتي‌)

توضيح‌: براي‌ چكهاي ‌يك ‌حساب‌ در شماره‌ حساب‌2، حساب ‌موردنظ‌ر وارد شود.

 

** جهت‌ تهيه ‌گزارش‌ از همه ‌چكهاي‌ برگشتي‌، در گزارش‌ چكهاي‌ دريافتي‌ در حساب ‌1 عدد 2 وارد شود.

 

** جهت‌ تهيه‌ گزارش‌ از چكهاي‌ برگشتي‌ يك ‌حساب، در گزارش‌ چكهاي‌ دريافتي‌ در حساب ‌1 شماره‌ شخص‌ و ر حساب ‌2 عدد 2 وارد شود0

 

** چكهاي‌ برگشتي‌چكهايي ‌است‌ كه‌ در محل‌ نام ‌حساب ‌وصول ‌كننده‌ كلمه ‌“برگشت‌“ درج ‌شده ‌باشد.

 

** درگزارش‌ چكهاي ‌دريافتي‌/پرداختي‌، اگر در شماره‌ حساب ‌ 1يا 2  عدد “3“ وارد  شود فقط‌ چكهايي‌ كه‌ شماره‌ حساب‌ 1يا2 آنها خالي‌ است‌ را مي‌دهد0 بنابراين‌ جهت‌  ليست‌ چكهاي‌ موجود در صندوق‌ از گزارش‌ فوق‌ استفاده‌ كرده‌ در شماره‌ حساب ‌2 آن‌ فقط‌ عدد 3 و در تاريخ‌ دوم ‌وصول‌ عدد 00 به جاي‌ سال‌ وارد شود0             

 

** مشخصه‌ في‌خريد در كالاها در هنگام‌ ثبت‌ فاكتور خريد جديد به ط‌ور خودكار تصحيح‌ مي‌شود.

)قابل‌ توجه‌ كه‌ هنگام‌ تصحيح‌ فاكتور تغيير في‌ در كالا ثبت‌ نمي‌شود. فقط‌ در(F3  

 

** در هنگام‌ ورود رديفهاي‌ فاكتور، اگر در محل‌ كد انبار عدد صفر وارد شود كنترل‌ به‌ محل‌ “ذخيره‌شود؟“ مي‌رود0

 

** گزارشات‌ ريز حساب‌ بدهكاران‌/بستانكاران، دفتر معين، دفتر كل‌، ميانگين‌ يك‌ حساب‌  را مي‌توان‌ ازسالهاي‌ قبل‌ تا كنون‌ به صورت‌ يكجا تهيه‌ و چاپ‌ كرد.

 

** در هنگام‌ ورود عدد في‌ اگر كليد جستجو (F2) را وارد كنيد آخرين‌ فروش‌ از آن‌ كالا را به‌ شخص‌ مندرج‌ در فاكتور را نشان‌ مي‌دهد.

 

** ليست‌ اسامي‌ بانكها در قسمت‌ پشتيباني‌ قابل‌ تغيير است.

 

** در گزارش‌ ريز كالا (مقداري‌ وتعدادي‌) موجودي‌ به ‌تفكيك‌ انبار در آخر ليست‌ مي‌آيد.

 

** با فشار كليد Insert در هنگام‌ ورود مبلغ‌، عدد موجود در ماشين‌ حساب‌ درج ‌مي‌شود.

 

** چنانچه‌ از بعضي‌ پيامها يا اخطارها خسته‌ شده‌ و نمي‌خواهيد داده‌ شود. درموقع‌ نمايش‌ پيام‌ به جاي‌ انتخاب‌ “ادامه‌1“ قسمت‌ سمت‌ راست‌ “پيام‌ ديگر تكرار نشود 2“ را انتخاب‌ كنيد. اگر مجددا خواستيد پيام‌ داده‌ شود با دستور del tempf1 روي‌ C:\< بايد تمام ‌تنظيمات‌ موقت‌ و جزيي‌ را حذف‌ كنيد تا مجددا قابل‌ تنظيم‌ شود.

 

** در گزارشات‌  1- گردش ‌و مانده‌ (3)  2- تراز آزمايشي (4)  3- تراز حسابهاي ‌كل‌ (5) 4- تراز معين ‌(6) 

5- عملكرد (7)، چنانچه‌ تاريخ‌ دوم‌ روي‌ 31/12  اينتر شود مانده‌ حسابهاي‌ فعلي‌ را بدون‌ محاسبه ‌مي‌آورد، جهت‌ محاسبه ‌مجدد مانده‌ها تاريخ‌ دوم‌ را مساوي‌ يا كمتر از 31/12 وارد كنيد.

**************************************************************************************************************************

تذكرات‌ مهم‌                                                               

                    

1- هيچ گاه‌ داخل‌ نرم‌افزار  كامپيوتر را خاموش‌ نكنيد. در اتمام‌ كــار با چـندين‌ بار فشــار كليد Esc روي‌ خـــروج‌ رفــته‌ با دو بار اينتر از نرم‌افزار خارج‌ شويد. چنانچه‌ به‌ دلايلي‌ (قطع‌ برق‌، قفل‌ كردن‌ كامپيوتر) مجبور به‌ خروج‌ غير از روش‌ فوق‌  شديد، بعد از ورود به‌ نرم‌افزار اول‌ قسمت‌ 1 و2 بخش‌ پشتيباني را اجرا كنيد و در صورت‌ خرابي‌ اطلاعات‌ از ديسكت‌ تهيه‌ شده‌ در قـــبل‌ استفاده‌ كنيد. قبل‌ از استفاده‌ از ديسكت‌ از سالم ‌بودن‌ و وجود اطلاعات روي‌ آن‌ مطمئن‌ شويد.

 

2- هر از گاهي‌ قسمت‌ 1، 2 و 3 بخش‌ پشتيباني‌ را به‌ ترتيب‌ اجرا كنيد.

 

3- با برنامه‌اي‌ منظم‌ از اطلاعات‌ وارد شده‌ كپي‌ تهيه‌ كنيد. بــــراي‌ تهيه‌ كپي‌ مي‌توانيد از فلاپي ‌ديسكت 44/1CDيا CoolDisk استفاده‌ كنيد. درضمن‌ كپي‌ خودكار را نيز تنظيم‌ كنيد. (پشتيباني‌-تنظيمات‌-سوال‌20 و21)  پيشنهاد مي‌شود براي‌ هر روز هفته‌ يك‌ ديسكت‌ اختصاص‌ دهيد  و براي‌ هــر هفته‌ ماه‌ نيز يك‌ ديسكت‌ كه‌ جمعا 10 ديسكت‌ خواهد شد. در آخر هر ماه‌ نيز يك‌ ديسكت‌ تهيه ‌نمائيد كه‌ در سال‌ 12 ديسكت‌ خواهد شد. از دفاتر هر سال‌ كه‌ خاتمه‌ مي‌يابد نيز سه‌ ديسكت‌ تهيه‌ كرده‌ در سه‌ محل‌ جدا نگهداري‌ شود. ديسكتهاي‌ استفاده‌ شده‌ روزانه‌، هفتگي و ماهانه‌ سال‌ جاري‌ را براي‌ سال‌ بعد نيز مي‌توانيد استفاده‌ كنيد. بعد از تهيه‌ كپي‌ سالم‌ بودن‌ آنرا نيز آزمايش‌ كنيد و مطمئن‌ شويد.

 

4- در تغيير رمز اپراتورها و حدود دسترسي‌ آنها دقت‌ شود، در قسمت‌ تغييرحدود دسترسي‌، تنظيمات‌ براي‌ عدد سطح‌ انجام‌ مي‌شود، در نتيجه‌ بهتراست‌ عدد سطح‌ هر اپراتور مساوي‌ عدد رديفش‌ باشد تا مشكلي‌ پيش‌ نيايد. وحتما اپراتور اصلي‌ اجازه‌ ورود به‌ قسمت‌ پشتيباني‌-اپراتورها را داشته‌ باشد.

 

5- در پنجره‌ تنظيم‌ خروجي‌ كه‌ در تمام‌ زير قسمتهاي‌ بخشهاي‌ دفاتر و گزارشگيري‌ مي‌آيد، وقتي‌ رديف‌ اول‌ آن‌ (وسيله‌ خروجي‌) روي‌ نمايشگر باشد بقيه ‌رديفها اثري‌ در گزارش‌ ندارند، بنابراين‌ آنها را مي‌توان‌ براي‌ چاپگرتنظيم‌نمود و نياز به‌ تغيير آنها در صورتي كه‌ خروجي‌ نمايشگر باشد نيست‌.

 

 

6- تنظيمات‌ نرم‌افزار در بخش‌ پشتيباني‌ را در شروع‌ كار مشاهده ‌وتغييرات‌ لازم ‌داده ‌شود.

 

7- چنانچه‌ به‌ دلايلي‌ قصد بازيابي‌ اطلاعات‌ از ديسكت‌ به‌ كامپيوتر كرده‌ايد، قبل‌ از انجام‌ عمل‌، دقت‌ كافي‌ داشته‌ باشيد و در صورت‌ ضرورت‌ اينكار انجام‌ شود. چون‌ ممكن‌ است‌ كه‌ عمل‌ انتقال‌ درست‌ انجام‌ نشود (مثلا ديسكت‌ خراب‌ باشد) در اين‌ صورت‌ اطلاعات‌ روي‌ كامپيوتر نيز خراب‌ مي‌شود.

 

8-درقسمت‌ 4/D/4 (كنترل‌ سالم‌بودن‌ديسكت‌) چنانچه‌آخرسطرها عبارت‌ (OK) بيايد نشانه‌ سلامت‌ و اگر عبارتي‌ شامل‌ كلمات‌ (CRC ERROR) بيايد نشانه‌ خرابي‌ است. در زير يك‌ نمونه‌ از تست‌ اطلاعات‌ سال‌ 83 را نشان‌ مي‌دهد.

Serching ZIP: 83 DBF.ZIP

Insert the last disk of the backup set-Press a key when ready

پس‌ از قراردادن‌ ديسكت‌ در درايو و انتخاب‌ قسمت‌ 4 متن‌ بالا آمده‌ جهت‌ ادامه‌ كليدي‌ بايد وارد شود. مثل‌ نمونه ‌زير در صورت‌ خراب‌  نبودن‌ جلو همه‌ سطرها  كلمه‌ OK وجود دارد.               

Testing: 83ANBAN.DBF         OK

Testing: 83SARFSL.DBF      OK

Testing: 83BD.DBF                 OK

Testing: 83BS.DBF                 OK

Testing: 83SNAD.DBF           OK

Testing: 83FACTOR.DBF      OK

Testing: 83FACTO2.DBF      OK

      0                0                    0    

      0                0                   0    

      0                0                   0    

درصورتي كه‌ جلو حداقل‌ يك‌ سط‌ر عبارت‌ غير OK باشد، بهتر است‌ از آن‌ ديسكت استفاده‌  نشود. (هر سطر مربوط‌ به‌ يك‌ قسمت‌ از اطلاعات‌ مي‌باشد).

 

10- چنانچه‌ در هر كدام‌ از قسمت‌هاي‌ كپي‌اطلاعات‌ عبارت‌ زير بيايد، نشانه ‌خرابي‌ ديسكت‌ و بايد تعويض‌ شود.

General Failure reading drive A                           )A: عدم‌ توانايي‌ در خواندن‌ از  )

Abort, Retry, Fail?                                                را بفشاريد)  A(جهت‌ خروج‌ حرف‌

 

11- چنانچه‌ در قسمت‌ 5 و 6 كپي ‌اطلاعات‌، سه‌ سطر آخر مانند عبارت‌ زيرباشد. ديسكت‌ خراب‌ و قابل‌ فرمت‌ نيست.

 PKZIP: (W07) warning! Bad system Track                      (شيارسيستم‌ خراب‌است‌)

This diskette can not be formatted                                  (اين‌ديسكت‌ فرمت‌ نمي‌شود)

Press Esc to abort; or insert another disk and press Enter to continue

)جهت‌ خروج‌ كليدEsc  يا ديسكت‌ ديگري‌ قرارداده‌ كليد اينتر را بفشاريد(

**************************************************************************************************************************

روش‌ وارد نمودن‌ اطلاعات‌ اوليه‌ و مانده‌ حسابها از سيستم‌ دستي‌                 

 

1- اطلاعات‌ بدهكاران‌ و بستانكاران‌ را در قسمتهاي‌  5 و 6 بخش‌ بـــايگاني وارد كنيد.                                

2- اطلاعات‌ حسابهاي‌ دفتري‌ غيراز بدهكاران‌ و بستانكاران‌ را در قسمت‌ سرفصلهاي‌ حسابداري‌ وارد كنيد. (مانند بانكها ، هزينه‌ها و غيره‌)  

 

3- واحد كالاهاي‌ مورد نياز را درقسمت‌ تنظيمات‌ نرم‌افزار در بخش‌ پشتيباني وارد كنيد.

 

4- اطلاعات‌ كالاهاي‌ موجود شامل‌ كد، نام‌ و واحد آن‌  را در قسمت‌  7 بــخش‌ بايگاني‌ وارد كنيد.

 

5- مانده‌ حسابها اعم‌ از مشتريان‌ و بانكها وغيره‌ را طبق‌ تراز سيستم‌ دستي ‌كه در تاريخ‌ معيني‌ تهيه‌ شده‌ در قسمت‌ 2 (سند حسابداري) بخش‌ بـــايگاني وارد كنيد. در اين‌ حالت‌ سندها را بدون‌ طرف‌ حساب‌ وارد نموده‌ و بـــه‌  اخطار كامپيوتر توجه‌اي‌ نكنيد. در شرح‌ سند از متني‌ گويا استفاده‌ شود. قابل‌ ذكر است‌ كه‌ مانده‌ حسابهاي‌ چكهاي‌ دريافتي‌ و پرداختي‌ را نــبايد وارد كنيد چون‌ با وارد كردن‌ آنها در قسمتهاي‌ 3 و4 به‌ طور خـــودكار در حسابهاي‌ فوق‌ وارد مي‌شود.

 

6- چــكهاي‌ دريافتي‌ موجود را در قسمت‌ 3 وارد كنيد. مشخصه‌ شماره‌ حــساب‌ كه‌ بعد از مبلغ‌ قرار دارد بايد خــالي‌ رد شود و نـــام‌ آورنده‌ چــك‌ در محل‌ خود وارد شود.

 

7- چكهاي‌ پرداختي‌ موجود را در قسمت‌ 4 وارد كنيد. مشـخصه‌ شماره‌ حـســاب‌ كه‌ بعد از مبلغ‌ قرار دارد بايد خالي‌ رد شود و نــام‌ گيرنده‌ چــك‌ در  محل‌ خود وارد شود.     

 

8- موجودي‌ كالا را در تاريخ‌ معيني‌  ليست‌  كرده‌ و در قســمت‌ 1 وارد شود. در اين‌ حالت‌ شماره‌ حساب‌ خالي‌ رد شده‌ و در نام‌ جـــــمله‌ موجـــــودي‌ تاريخ‌ 00000 وارد شود. ستون‌ في‌ و مبلغ‌ نيز وارد  شود.

 

9- تراز آزمايشي، ليست‌ مانده‌ اشخاص‌ و مانده‌ كالا را از كامپيوتر گرفته‌ با ليستهاي‌ دستي‌ كنترل‌  كنيد. در  صورت‌ مغايرت‌ آنــرا بــررسي‌ و در صورتي كه‌ يكسان‌ بود، كار انتقال‌ مانده‌ صورت‌ گرفته‌ و مي‌توانيد كـــار روزانه‌ را با كامپيوتر دنبال‌ كنيد.

************************************************************************************************************************

اشكالات‌ احتمالي‌ و راه ‌حل‌ آن‌                                               

 

در اكثر اشكالات‌  پــيام‌ “در اين‌ قسمت‌ از نرم‌افزار اشكال‌ xxx/yyyy(zz) وجود دارد“ درزمينه‌ قرمزروي‌ نمايشگرآمده‌ با فشار يك‌ كليد خارج‌ مي‌شـــود.

مقدار xxx يكي‌ از كلمات‌ BASE، DBFNTX، DBCMC خواهد بود و مــــقدارyyyy  يك‌ عدد چهار رقمي‌ و مقدار  zzيك‌ عدد يك‌ يا دو رقمي‌ خواهد بود. اشكالاتي‌ كه‌ موفق‌ به‌ رفع‌ آن‌ نشديد، شماره‌ آنرا دقيق‌ يادداشت‌ نــــموده‌ با فروشنده‌ نرم‌افزار تماس‌ بگيريد.

 

حال‌ به‌ چند اشكال‌ احتمالي‌ و راه‌ حل‌ آن‌ مي‌پردازيم:‌                          

 

** پس‌ از ورود رمز عبور بدون‌ پيام‌ از برنامه‌ خارج‌ شده‌ يا دستگاه‌ قــفل‌ مي‌كند و يا اشكال‌ BASE/1132(0) مي‌آيد.

راه‌حل‌: لاك ‌(قفل‌) نرم‌افزار درست‌ نصب‌ نشده‌ يا پورت‌ چاپگر اشكال‌ دارد، آنها  را چك‌ كنيد.            

 

** اشكالاتي‌ كه‌ عدد (xxx/yyyy(zz))zz آن ‌4 باشد.

راه‌حل‌: چك‌ كنيد فرمان‌ FILES=200 در فايل‌  C:\config.sys باشد (ويندوز 95 و 98) در ويندوز ميلينيم‌ بايد سطر pervmfiles=200 در زير قسمت‌ [386Enh] داخل‌ فايل‌C:\winme\system.ini اضافه‌ شود.

در ويندوز XP,2000 بايد سط‌ر files=200 در داخل‌ فايل‌ C:\winnt\system32\config.nt اضافه‌ شود.

توجه‌: در مورد ويندوزهاي‌ Me ،2000 ,XP  مسير فايل‌ ممكن‌ است‌ فرق داشته‌ باشد. و بعد از اصلاح‌ فوق‌ كامپيوتر Restart شود.

 

** اشكالاتي‌ كه‌ عدد zz آن‌ 7 يا 8 ويا عددyyyy  آن‌ 5300 يا بزرگترباشد.

راه‌حل‌: تنظيمات‌ حافظه‌ RAM راكنترل‌ كنيد. (برنامه‌Memmaker  را اجرا كنيد).     

 

** اشكالاتي‌ كه‌ عدد yyyy آن‌ 2018 باشد.

راه‌حل‌: فضاي‌ خالي‌ هارد را بررسي‌ نموده‌ در صورت‌ نياز آنرا زياد كــنيد.

 

** اشكالاتي‌ كه‌ عدد yyyy آن‌ 1010،1011 ،1012 يا 1210 باشد.

راه‌حل‌: مربوط‌ به‌ خرابي‌ فايلهاي‌ اطلاعات‌ مي‌باشد. چنانچه‌ پس‌ از چند بــار خاموش‌ و روشن‌ كردن‌ كامپيوتر و اجراي‌ نرم‌افزار رفــع‌ نــشـد، از ديسكت‌ كپي‌ گرفته‌ شده‌ در قبل‌ استفاده‌ كنيد.

 

** اشكالاتي‌ كه‌ عدد yyyy آن‌ 1340 يا 1341 باشد.

راه‌حل‌: اين‌ اشكال‌ بر اثر تقسيم‌ بر صفر موجود مي‌آيد. براي‌ رفع‌ آن‌ اطلاعات ورودي‌ را كنترل‌ كنيد.                                   

** اشكالاتي‌ كه‌ عدد yyyy آن‌ 1021 يا 1026 باشد.

راه‌حل‌: اين‌اشكال‌ وقتي‌ رخ‌ مي‌دهد كه‌ حافظه‌ درنظ‌رگرفته‌شده‌ براي‌ عددي‌ كمتر  از مقدار وارد شده‌ باشد، براي‌ رفع‌ آن ‌اطلاعات‌ ورودي‌ را كنترل‌ كنيد.

 

** درمحيط‌ ويندوز برنامه‌ فارسي‌نيست.

راه‌حل‌:چك‌ كنيد كه‌نمايشگر درحالت‌ Fulscreen باشد)كليد Alt+Enterرابزنيد(

 

************************************************************************************************************************

اصلاحات‌ و تغييرات‌ جديد                                                     

 

1- گزارش‌ جديد عملكرد ريالي‌ هرمشتري‌ به‌ تفكيك‌ شماره‌ قبض ‌(اشخاص‌(H- 

2- گزارش ‌جديد خريد و فروش‌ به‌ مشتريان‌ (اشخاص‌ ,I- 9)

3- در صورتحساب‌ بستانكاران‌ جمع‌چكهاي ‌وصول ‌نشده ‌وخرج ‌شده ‌تاريخ ‌نرسيده‌ مي‌آيد (بدهكاران‌)

4- گزارش‌جديد ريز چكهاي‌ وصول ‌نشده‌ هرحساب‌ (گزارش‌گيري‌-چكها-7)

5- بدهكاران اقساطي‌ به ‌حسابها اضافه‌ شده‌ (بايگاني-‌C ) و باF5  گزارشات‌ قابل‌ تهيه ‌مي‌آيد

6- در آخر صورتحساب‌ بدهكاران‌ مبالغ‌ اقساطي‌ شخص‌ مي‌آيد، شامل‌ گردش‌ و مانده‌ به ‌تفكيك‌

7- انتخاب ‌اينكه ‌مبلغ‌ تخفيف ‌زير فاكتور در حساب‌ مشتري ‌جدا بيايد يا نه ‌(سوال‌ 22 تنظيمات‌)

8- امكان‌ تعيين‌ عنوان‌ آقا يا خانم‌ جلو اسامي‌ بدهكاران‌ و بستانكاران‌   

9- در چاپ‌ صورتحساب‌ اشخاص‌ (4) جمع‌ چكها يك‌ روز به جاي‌ ريز آن‌ مي‌آيد.

10- امكان‌ چاپ‌ مانده‌ چكهاي‌ وصول ‌نشده ‌اشخاص‌ زير فاكتورشان‌ موقع‌ چاپ ‌(تنظيم‌ فرمها)

11- گزارش‌جديد مدت ‌بدهي ‌اشخاص‌ به ‌تفكيك فاكتور و ميانگين ‌بدهي ‌اشخاص‌ (اشخاص‌ E و(F

12- امكان‌ مشاهده ‌ريز حساب ‌در سرفصلها، بدهكاران‌، بدهكاران ‌متفرقه‌ و بستانكاران‌ با كليد+

13-اضافه‌ شدن‌ مشخصه‌ تاريخ‌ سررسيد و تاريخ ‌پرداخت‌  به‌ فاكتور جهت‌ فاكتورهاي‌ مدتي‌

14- امكان‌ مشاهده‌ سود هر فاكتور به‌ تفكيك‌ رديفهاي‌ آن‌ (كليد alt-s روي‌ فاكتور(

15-گزارش‌جديد از فاكتورهايي‌ كه‌ سررسيد آنها گذشته‌ (اشخاص‌(J-

16- هنگام‌ ورود فاكتور فروش‌ روي‌ في‌ با F2 آخرين‌ في‌ فروش‌آن‌ كالا به‌ آن ‌مشتري‌ مي‌آيد.

17- امكان‌ كنترل‌ رديف‌هاي‌ فاكتور بدون‌ سربرگ‌ (پشتيباني‌ (A-3-

18- اضافه‌ نمودن‌ مشخصه‌ توضيح‌ به‌ فاكتورها                                   

19- چنانچه‌ در فاكتور عدد تخفيف‌ كمتراز 51 وارد شود، به ‌عنوان‌ درصد تخفيف‌ فرض‌مي‌شود.

20- امكان‌ اخذ گزارش‌ خريد و فروش‌ از مبلغ‌ 000 تا مبلغ‌000 (اشخاص‌(I-

21- قابل‌ انتخاب‌ چكهاي‌ پرداختي‌ يا دريافتي‌ جهت‌ چاپ‌ آنها (بايگاني‌-عمليات ‌چكها)

22- در عمليات‌ چكها-اعلام ‌وصول‌ اگر شماره ‌حساب‌ خالي‌ رد شود، همه‌ چكها قابل‌ انتخاب‌ است‌.

23- به‌ اطلاعات‌ كالاها، مشخصه‌هاي‌ سريال‌، قفسه‌، گردش ‌و مانده‌ تعدادي‌ و توضيح‌ اضافه‌ شده‌ 

24- در ليست‌ راهنماي ‌كالا (F7) في‌ فروش‌ و مانده ‌تعدادي‌ اضافه‌ شده‌ 

25- انتقال‌ مانده ‌مقداري ‌وتعدادي‌ كالاها به‌ سال‌ بعد به‌ ترتيب‌ كد كالا و به ‌تفكيك ‌انبار

26- تغيير كلي ‌مانده ‌انواع ‌كالا (از كد تا كد و از مقدار تا مقدار و به ‌تفكيك ‌انبار)

27- در ريز عملكرد هر كالا نام‌ مشتري‌ (خريدار يا فروشنده‌) مي‌آيد.

28- كنترل‌ كد تكراري‌ در كالاها (پشتيباني‌-3-5) 

29- در گزارش‌ شماره ‌)H گزارشگيري‌-كالا) موقع‌ چاپ ‌به ‌جاي ‌في ‌و مقدار، گردش ‌و مانده‌ مقداري ‌مي‌آيد

30- امكان‌ تعريف‌ كد كالا تا 15 رقم‌

31- گزارشات‌ جديد -1فروش‌ زير في‌ خريد)(J -2فاكتوها)(I -3فاكتورها طبق‌ قبض‌ (H

32- امكان‌ حذف‌ كالاهاي‌ بدون‌گردش‌ از كد  000تا كد000 يكجا (پشتيباني‌(D-3-

33- كالاهاي‌ خسارتي ‌(داراي ‌ضمانت‌ تعويض‌) اضافه‌ شده‌ (بايگاني‌- )جهت ‌پيگيري ‌مراحل‌ آن‌  

34- گزارش‌ جديد و كامل‌ از اطلاعات‌ كالاهاي‌ خسارتي‌)F5 هنگام‌ مشاهده‌ آنها و اشخاص‌(A-

35- نمايش‌ دائم‌ مانده‌ دو طرف ‌سند موقع‌ ورود سند دوط‌رفه‌(بايگاني‌8 )

36- امكان‌ ادغام‌ سندها طبق‌ شماره‌ سند براي‌ ثبت‌ دفاتر قانوني‌ و غيره‌  

37- امكان‌ داشتن‌ نامحدود رديف‌ سند در سند دوط‌رفه‌ (قبلا  محدوديت‌ 300 رديف‌ داشت‌)

38- قابل‌ تنظيم‌ فرم‌ چاپ ‌سند مانند فرم‌ فاكتور (فايل ‌ snad10frm)

 39- امكان‌ تهيه‌ دفتر روزنامه ‌قانوني‌ طبق‌ استاندارد اداره ‌دارائي‌ (گزارش‌گيري-‌9)

40-تغييرات‌ كلي‌ در اپراتورها و نحوه ‌دسترسي‌ آنها به‌ قسمتهاي‌ مختلف‌ برنامه‌ براي‌ هر اپراتور (حداكثر50 و قابل ‌افزايش ‌است‌) مي‌توانيد تنظيم‌ كنيد كه‌ به‌ چه‌ قسمتهايي‌ از برنامه‌ دسترسي‌ داشته‌ باشد و چه‌ عملياتي‌ را بتواند انجام‌ دهد.)270 مورد قابل‌ انتخاب‌ براي‌ هر اپراتور وجود دارد (

41- امكان‌ تنظيم‌ كپي‌برداري‌ خودكار از اطلاعات‌ (پشتيباني-‌1-9 سوال‌20 و 21)  

42- امكان‌ ذخيره‌ متن‌ در حال‌ تايپ‌ فارسي‌ (F2)و درج‌ مكرر آن‌ در جاهاي‌ ديگر(كليد (F3

43- اضافه‌ شدن‌ 2 نوع‌ فونت‌ به‌چاپ‌ (1- معمولي ‌زيرخط‌دار 2- ضخيم ‌زيرخط‌دار) (تنظيم‌چاپگر)

44- امكان‌ آوردن‌ ليست‌ متن‌ تعريف ‌شده‌ در كليدهاي‌ آماده‌ (با كليدي‌ بدون‌ متن‌)

45- امكان‌ انتخاب‌ چاپ‌ اعداد به‌ صورت‌ فارسي‌ يا لاتين‌ (پشتيباني-‌1-9 سوال‌ 19 )

46- امكان‌ انتخاب‌ حالت‌ اوليه‌ ورود متن‌ (فارسي‌ يا لاتين‌) (تنظيمات‌ سوال‌ 1 )  

47- تغيير گزارش‌ گردش ‌حسابها به‌ گردش‌ و مانده‌ حسابها

48- كامل‌ كردن‌ دفتر تلفن‌ شامل‌ آدرسها و غيره‌  

49- ثبت‌ خودكار تاريخ ‌و ساعت‌  ورود-خروج‌ اپراتورها (بايگاني‌- عمليات‌ كمكي‌-8) 

50- ثبت‌ خودكار عمليات‌ اپراتورها (بايگاني‌- عمليات‌ كمكي‌-9) 

51- تغيير مقدار اوليه‌ رنگهاي‌نمايشگر (مي‌توانيد در پشتيباني-‌B  آنها را به دلخواه‌ عوض ‌كنيد(

52- امكان‌ جلوگيري‌ از اپراتور كه‌ سند يا فاكتور يك ط‌رفه ‌بزند يا سند غير بالانس ‌ثبت ‌كند  

53- به‌گزارش‌ كالاهاK-  پارامترهاي‌ از فاكتور 000تا فاكتور000 و از كد  00تا كد00 اضافه‌ شده‌

54- امكان‌ چاپ‌ دفترچه ‌قسط‌ براي‌ فروش‌ اقساطي‌ (اشخاص‌-بدهكاران ‌اقساطي-‌3)

55- امكان‌ استفاده‌ از سيستم‌ باركد در تعريف‌ كالا و ثبت‌ فاكتور   

56- گزارش‌ جديد اقساط‌ ماهانه‌ قسطيها و مانده ‌آنها (براي‌ تعاوني‌هاي‌ مصرف‌ ادارات‌)

57- امكان‌آوردن‌ 1- عنوان‌ (خريدار/فروشنده‌) 2-مانده‌ قسطي‌ 3- چك ‌وصول‌ نشده‌ در چاپ ‌فاكتور

58- امكان‌ آوردن‌ مبلغ‌ سرمايه‌ خريدار در چاپ‌ فاكتور (براي‌ تعاوني‌هاي‌ مصرف‌ ادارات‌)

59- اضافه‌ كردن‌ مشخصه‌ گردش‌ و مانده‌ ريالي‌ به‌ كالاها

60- گزارش‌ مغايرتها بعد از محاسبه ‌گردش‌حسابها و امكان ‌چاپ‌ آنها 

61- ثبت‌ دقيق‌ پيامهاي‌ داده‌ شده‌ درطول‌ برنامه‌ در عملكرد اپراتورجهت‌ بررسي‌ اشكالات‌ 

62- امكان‌ گزارش‌ از مانده‌ مقداري‌، تعدادي ‌و ريالي‌ كالاها با هم‌ (گزارشگيري‌ -كالاها)

63- گزارش‌ جديد از فاكتورهاي‌ پرداخت‌شده‌ طبق ‌تاريخ‌ پرداخت‌ 

64- اضافه‌ كردن‌ مشخصه‌ في‌ به‌ اطلاعات‌  نقل ‌و انتقال ‌انبارها (بايگاني-‌ B )

65- تغيير گزارش‌ ريز ورود و خروج‌ يك ‌انبار (گزارشگيري‌-كالاها (H-

66- قابليت‌ كنترل‌ مانده ‌منتقل ‌شده‌ از سال‌ قبل‌ با مانده‌ سال‌ قبل‌ براي‌ همه‌حسابها  

67- امكان‌ ذخيره‌ تمام‌ گزارشات‌ به صورت‌ dbf روي‌ ديسكت‌ يا محل‌ ديگر)F6درگزارش‌ (  

68- قابليت‌ تنظيم‌ نحوه‌ ورود اطلاعات‌ فاكتور (تنظيمات ‌نرم‌افزار-9)

69- گزارش‌ جديد، ليست‌ شماره‌ فاكتورهاي‌ استفاده‌ نشده‌ (كنترل ‌اطلاعات‌(F-

70- قابليت‌ انتخاب‌ نحوه‌ سوال‌ فارسي‌كردن ‌چاپگر (تنظيمات‌-سوال‌ 5 )

71- اضافه‌ شدن‌ قسمت‌ چكهاي‌ امانتي‌  (بايگاني-‌ (D

72- اضافه‌ شدن‌ قسمت‌ دسته‌ چكها (بايگاني-‌  (E,F

73- تكميل‌ گزارش‌ اشخاصي‌ كه‌ مراجعه‌ نكرده‌اند (اشخاص‌  (D 

74- تكميل‌ گزارش‌ اشخاص-‌7  شامل‌ ستون‌ مانده‌ فعلي‌ كالا 

75- كنترل‌ شماره‌ قبضهاي‌ فروش‌ وارد نشده‌ (كنترل ‌اطلاعات‌(F- 

76- اضافه‌ شدن‌ مشخصه‌هاي‌ 1-في‌مصرف‌كننده‌ 2- في‌فروش‌2  3- في‌فروش‌3  به‌ كالاها      

77- اضافه‌ كردن‌ انتخاب‌ في‌ قروش‌ به‌ مشتريان‌ (بدهكاران‌ و بستانكاران‌) 

78- امكان‌چاپ‌ اطلاعات‌ بدهكاران‌ و بستانكاران‌ با كليد F5) فايل‌ تنظيم‌ فرم ‌ bdbs.frm)

79- اعلام‌ پيام‌ موجودي‌ كمتر از نقطه ‌سفارش‌ در فاكتور فروش (اگر نقطه‌ سفارش‌ مشخص‌شده ‌باشد(

80- امكان‌ فيلتر كردن‌ ليست‌ راهنماي‌ كالاها (كليد insert )

81- گزارش‌ جديد از عملكرد اپراتورها (تعداد فاكتور و000)، گزارشگيري‌ قسمت‌ K

 

ويرايش‌  11  

1- گزارش‌ جديد ازكالاهايي‌ كه‌ ازتاريخ‌ مشخصي‌ فروش‌ نداشته‌اند (گزارشگيري‌-كالاها-4)

2- در گزارشاتي ‌كه‌ رديفهاي‌ آن‌ قابل‌ انتخاب‌ است‌ مانند ريزحساب ‌شخص‌ و دفتر معين‌ بانكها با كليد F6 رديفهاي‌ انتخاب ‌شده‌ قابل‌ چاپ‌ مي‌باشد. 

3- اصلاح‌ گزارش‌ K از كالاها (D) كه ‌از حساب ‌000 تا حساب ‌000 هم‌ بگيرد.

4- اضافه‌ نمودن‌ كد ويزيتور به‌ فاكتورها و گزارش‌ عملكرد آنها (گزارشگيري-‌B )

5- امكان‌ چاپ‌ مارك‌ مشتري‌ و كد و نام‌ ويزيتور در فاكتور

6- امكان‌ اعلام‌ وصول‌ چكها در گزارش‌  چكهاي ‌پرداختي ‌و دريافتي ‌(گزارشگيري‌- چكها-1و2)

7- تغيير راهنماي‌ كالاها (جابجايي‌ في‌ خريد و فروش‌ و درج‌ في‌ فروش‌2 و في‌ فروش‌3 )

8- گزارش‌ جديد آمار فروش‌ يكسال‌ به‌ تفكيك‌ ماه‌ (گزارش‌گيري‌-گزارشات‌ مديريت‌)  

9- امكان ‌وارد نمودن‌ مشخصات‌ حسابهاي‌ بانكي‌ (بايگاني‌(A-9- جهت ‌استفاده ‌در چكهاي‌ پرداختي‌

10- تغييرات‌ در فرم ‌بايگاني‌ چكهاي‌ دريافتي ‌و پرداختي‌ و در چكهاي‌ پرداختي ‌با ورود كد سرفصل‌ مشخصه‌هاي‌ نام ‌بانك‌، شهر، شعبه‌ و شماره‌ حساب‌ خودكار درج‌ مي‌شود.

11- قسمت‌ جديد (تنظيمات‌ نرم‌افزار (A براي‌ فعال‌ يا غير فعال ‌كردن‌ اخطارها 

12- در ليست‌ راهنما (مخصوصا كالاها) هنگام ‌ترتيب‌ برحسب ‌نام‌ با كليد (-) محتوي‌ نام‌ جاري ‌در مورد جستجو درج‌ مي‌شود. براي‌ پيدا كردن‌ سريعتر يك ‌كالا از بين‌ كالاهاي ‌با اسامي‌ يكسان‌

13- كنترل‌ مانده ‌منتقل‌ شده‌ كالاها (مقداري‌ و تعدادي‌) اول ‌سال‌ با آخرسال‌ قبل ‌(پشتيباني)

14- گزارش‌ جديد: ليست‌ قيمت‌ فروش‌ كالاها (گزارشگيري‌ <- گزارشات‌مديريت‌ <- 2 )

15- كد و نام ‌اپراتور در فاكتور قابل‌ چاپ‌ است‌. 

 

ويرايش‌  12 

1- فرم‌ چاپ‌ حواله ‌انبار مانند فاكتور قابل‌ تنظيم‌ است‌. (فايل‌  hvale.frm)

2- فضاي‌ ورود و ثبت‌ شعبه‌ در چكها دو برابر شده‌ است‌.

3- درج‌ شماره ‌حساب‌ چك‌ در ليست‌ جستجو (F2) به جاي‌ نام‌ حساب ‌2                       

4- امكان‌ تصحيح‌ آخرين ‌في‌ خريد كالاها طبق‌ فاكتورها (گزارشگيري‌ <- كالاها <- 2 )

5- تغيير روش‌ حذف‌ فاكتور (امكان‌ حذف‌ فاكتور با شماره‌ آن‌)

6- به‌ دفتر تلفن‌ مشخصه‌هاي‌ تلفن ‌منزل‌، تلفن‌ محل ‌كار، همراه‌ و حساب‌ بانكي‌ اضافه‌ شده.‌

7- جهت‌ سرعت ‌بيشتر در ثبت ‌فاكتور و سند، حالت‌ شبكه‌ و غيرشبكه‌ قابل‌ انتخاب‌ است‌.

توجه‌: كساني‌ كه‌ رو شبكه‌ كار مي‌كنند حتما بايد در حالت‌ شبكه‌ باشد. 

 

ويرايش‌ 13  

1- درچكهاي‌ دريافتي ‌با صفر و اينتر در مشخصه‌ شعبه‌ مي‌توانيم ‌نام‌ شهر را در آن‌ درج‌ كنيم‌.

2- گزارش‌ جديد مخصوص‌ خيريه‌ها: ليست‌ و قبض‌ كمكهاي‌ خيرين‌ (اطلاعات‌ خيرين‌ بايد در بدهكاران‌ اقساطي‌ وارد شود، دوره‌ شامل‌ 1- ماهانه             ‌2- سه‌ماهه‌ 3- شش‌ماهه‌ و 4-سالانه‌ در مدت ‌قسط‌ و مبلغ‌ كمك‌ در قسط‌ اول‌ و فعال ‌و غير فعال‌ در تعداد قسط‌ وارد شود) فرم‌ قابل‌ تنظيم‌ براي‌ چاپ‌ قبض‌ در فايل ‌khabrg01.frm ثبت‌ شده‌ است‌. 

3- اگر مي‌خواهيد يك ‌كالا را به‌ هر مشتري‌ با في‌ مشخص ‌و متفاوت‌ بفروشيد، بايد در في ‌فروش‌3 آن‌ كالا عدد 1- وارد كنيد. (در اين ‌حالت‌ خودكار آخرين ‌في ‌از فاكتور قبلي ‌او درج‌ مي‌شود)

4- گزارش‌ جديد ليست‌ موجودي‌ كالا به صورت‌ فاكتور فروش‌ (گزارشگيريA--‌ 3 )

 

ويرايش‌ 14

1- امكان‌ تنظيم‌ چاپ ‌فاكتور براي‌ عنوان ‌تخفيف‌ و موارد ديگر در صورت‌ غير صفر بودن ‌آنها.

2- گزارش‌ شماره‌ 7 چكها به‌ ترتيب‌ تاريخ‌ سررسيد شده‌ است. 

3- قابل‌ تنظيم‌ كه‌ موقع‌ چاپ‌ فرم‌ تنظيم ‌خروجي ‌بيايد يا نيايد (سوال‌ 5 تنظيمات ‌سيستم)

4- جهت‌ كنترل‌ فاكتورها در قسمت‌ 3 پشتيباني‌، قسمت‌ A و F اجرا و چك‌ كنيد.

5- در فاكتورها با كليد تغيير سال‌ (F12) مي‌توانيد روي ‌فرم‌ خاص‌ چاپ‌ كنيد. 

6- در علمليات‌ چكها ترتيب‌ انتخاب‌ شده ‌(كليد (F2 براي‌ بعد ثبت‌ مي‌شود.

7- امكان‌ درج‌ مبلغ ‌مانده‌ كل‌ به‌ حروف‌ در فاكتور.

8- در تمام‌ گزارشات‌ چاپ‌ اعداد اگر رقم ‌اعشاري‌ غير صفر داشته‌ باشد چاپ‌ مي‌شود.

 

درصورت‌ داشتن‌ سوال‌ و ابهام‌ در هر يك‌ از موارد فوق‌ با فروشنده‌ نرم‌افزار تماس‌ بگيريد و درصورت‌ دسترسي‌ به‌ اينترنت‌ مي‌توانيد از سايت‌   WWW.aliazad.com  بازديد نموده‌ سوالات‌ و اشكالات‌ خود را مطرح‌ كنيد.                                    

 

مـوفـق‌ باشــــيد.  علي‌آزاد

پـــايـــان‌